kognitivterapipsykolog new logo

Privatlivspolitik

I forbindelse med vores kontakt, behandling og samarbejde behandler Kognitive Psykologer (Psykisk Sundhed) oplysninger om dig.

I denne politik vil vi gennemgå følgende:

 • Personoplysninger i forbindelse med et terapiforløb

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Personoplysninger i forbindelse med et terapiforløb

I forbindelse med et terapiforløb hos Kognitive Psykologer (Psykisk Sundhed) indsamles følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nationalitet, køn samt oplysninger om din uddannelse, arbejdsforhold, personlige og følsomme oplysninger herunder oplysninger om helbred, seksuelle, religiøse, racemæssige, familiære eller andre sociale forhold. Hvilke oplysninger der indsamles, afhænger af, hvilke oplysninger du giver.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at sikre kontinuitet i forløbet og yde den bedst mulige psykologiske rådgivning og leve op reglerne om journalføring.

Oplysningerne bliver anvendt til følgende formål:

 • Behandlingen af dig
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, se mere nedenfor
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler, tvister eller klager fra dig og tredjeparter
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder og akkrediteringsorganer.

Oplysningerne behandles med hjemmel i bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser og forordningens artikel 9, stk. 2, litra b og h (følger af national lovgivning).

Videregivelse af oplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, IKAS, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber og kommuner.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af psykologloven, bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser og autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af august 2019.
 • Dine personoplysninger videregives alene til kommuner og forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. sundhedslovens § 43.

Oplysninger i en samarbejdsrelation

Er du samarbejdspartner i fx kommune, forsikringsselskab eller i sundhedssektoren indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nationalitet, køn, initialer, afdeling, titel og øvrige kontaktoplysninger.

Disse oplysninger behandler vi med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Udover ovennævnte situationer videregives eller sælges oplysninger afgivet til Kognitive Psykologer (Psykisk Sundhed) ikke til tredjemand.

Brug af databehandlere

Kognitive Psykologer (Psykisk Sundhed) bruger følgende databehandlere, som der er indgået databehandleraftaler med. Disse behandler udelukkende oplysninger på klinikkens vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål:

 • Compugroup Medical Denmark A/S
 • Unoeuro A/S
 • One.com A/S
 • Protonmail Technologies AG

Rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data der behandles om dig, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til klinikken via kontaktoplysningerne nederst.

Hvis du mener, at de persondata, der behandles om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til klinikken og oplyse hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som de blev indhentet til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte klinikken, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod klinikkens behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden IT-udbyder.

Klinikken sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til. Dog gælder det for journalnotater i forbindelse med terapiforløb, at disse skal gemmes i mindst 5 år fra seneste optegnelse i journalen. For øvrige oplysninger, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede klinikken om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig. Oplysninger til brug for afregning/bogholderi skal dog opbevares i 5 år jfr. bogføringslovens § 10.

Ejer af webstedet og dataansvarlig:

Psykolog Kenan Hansen

Bella Center, International House

Indgang 7 – Center Boulevard 5

2300 København S

Telefon 21812292

info@psykisksundhed.dk

CVR nr. 19435776